Quản lý thuốc kiểm soát đặc biệt trong kinh doanh nhà thuốc

Khi kinh doanh nhà thuốc, chủ cơ sở kinh doanh cần chú ý tới các loại thuốc được yêu cầu phải kiểm soát đặc biệt và tuân thủ các quy định về thuốc kiểm soát đặc biệt tại nhà thuốc.

1. Danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt

Danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt

Theo luật dược 105/2016/QH13 quy định 10 nhóm thuốc kiểm soát đặc biệt bao gồm:

1.1 Thuốc gây nghiện

Thuốc gây nghiện là thuốc chứa một hoặc nhiều dược chất gây nghiện hoặc thuốc chứa dược chất gây nghiện phối hợp với dược chất hướng thần và có hoặc không có tiền chất dùn glàm thuốc quy định tại Phụ lục I, II, và III kèm theo thông tư nay.

Thuốc chứa dược chất gây nghiện (có hoặc không có dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc) phối hợp với dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trong nồng độ, hàm lượng dược chất lớn hơn nồng độ, hàm lượng quy định tại phụ lục IV kèm theo thông tư này.

>> Quy trình mở nhà thuốc từ A – Z dược sĩ nên biết

1.2 Thuốc hướng thần

Thuốc hướng thần là thuốc chứa nhiều dược chất hướng thần hoặc thuốc có chứa dược chất phối hợp với tiền chất dùng làm thuốc được quy định tại các phụ lục II và III kèm theo thông tư này.

Thuốc chứa dược chất hướng thần (có  hoặc không có dược chất gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc) phối hợp với dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, trong nồng độ, hàm lượng dược chất hướng thần lớn hơn nồng độ, hàm lượng quy định tại phụ lục V của thông tư này, nồng độ, hàm lượng dược chất gây nghiện (nếu có) nhỏ hơn hoặc bằng nồng độ, hàm lượng quy định tại Phụ lục IV kèm theo thông tư này.

Thuốc hướng thần

>> Nhà thuốc đạt chuẩn GPP là gì? Những ưu, nhược điểm của nhà thuốc GPP

1.3 Thuốc tiền chất

Thuốc tiền chất là thuốc chứa một hoặc nhiều tiền chất dùng làm thuốc tại quy định tại Phụ lục III kèm theo thông tư này.

1.4 Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện

Là thuốc đám ứng đồng thời các điều kiện sau:

Chứa dược chất gây nghiện, hoặc dược chất gây nghiện phối hợp với dược chất hướng thần có hoặc không có tiền chất dùng làm thuốc trong đó nồng độ, hàm lượng của dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc đều nhỏ hơn hoặc bằng nồng độ, hàm lượng quy định tại Phụ lục V và VI kèm theo thông tư này.

Chứa dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.

>> Danh sách các biểu mẫu sổ sách tại nhà thuốc nên nắm vững

1.5 Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần

Là thuốc đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Chứa dược chất hướng thần hoặc dược chất hướng thần phối hợp với tiền chất làm thuốc trong đó có nồng độ, hàm lượng dược chất hướng thần, tiền chất dùng thuốc đều nhỏ hơn hoặc bằng nồng độ, hàm lượng quy định tại phụ lục V và VI kèm theo thông tư này.

Chứa các dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.

1.6 Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất

Là thuốc có chứa tiền chất dùng làm thuốc, trong đó có nồng độ, hàm lượng tiền chất dùng làm thuốc nhỏ hơn hoặc bằng nồng độ, hàm lượng quy định tại Phụ lục VI kèm theo thông tư này

Chứa các dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.

>> Những tiêu trong thẩm định GPP nhà thuốc

1.7 Thuốc phóng xạ

Thuốc phóng xạ là thuốc có chứa thành phần hạt nhân phóng xạ dùng cho người để chuẩn đoán, điều trị bệnh, nghiên cứu sinh y học bao gồm đồng vị phóng xạ hoặc đồng vị phóng xạ gắn kết với chất đánh dấu.

Nguyên liệu làm thuốc là dược chất hướng thần, chất gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc hoặc chất phóng xạ để sản xuất thuốc.

Thuốc độc, nguyên liệu làm thuốc độc.

Thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

2. Lộ trình bổ sung phạm vi kinh doanh thuốc kiểm soát đặc biệt

Lộ trình bổ sung phạm vi kinh doanh thuốc kiểm soát đặc biệt như sau:

  • Đối với các cơ sở kinh doanh thuốc thuộc nhóm thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ/đồng vị phóng xạ, chất phóng xạ, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất được hoạt động đến hết ngày 30/06/2018.
  • Đối với các cơ sở kinh doanh thuốc độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực: Được hoạt động đến thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận thực hành tốt.

Lộ trình bổ sung phạm vi kinh doanh thuốc kiểm soát đặc biệt

3. Hồ sơ sổ sách đối với cơ sở bán buôn

Cơ sở bán các loại thuốc thuộc danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt phải lập và ghi chép đầy đủ các hồ sơ sau đây:

  • Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc gây nghiện, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất theo mẫu số quy định tại phụ lục VIII kèm theo thông tư này.
  • Phiếu xuất kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất theo mẫu phiếu quy định tại phụ lục XVIII kèm theo thông tư này.
  • Các chứng từ liên quan đến việc mua bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất.

Qua bài viết Giá thuốc Hapu tin rằng bạn đọc đã cập nhật được những thông tin về danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt tại nhà thuốc. Chúc các dược sĩ quản lý tốt nhà thuốc và tránh những vi phạm về thuốc kiểm soát đặc biệt trong nhà thuốc.

Giá thuốc Hapu
Khuyến mại Đặt hàng Đơn hàng Tài khoản
Chat Zalo